08-07-2019| Женска акција Радовиш започна со имплементација на проектот Активни жени подобри општини

          Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ Радовиш започна со имплементација на проектот Активни жени – подобри општини кој се фокусира на решавање на бариерите за интеграција на концептот за родова еднаквост на локално ниво.
Главна цел на проектот е овозможување на поволна околина за комуницирање и вклучување на жените во процесот на планирање на локалните власти преку дијалог со женски НВО, институции и жени на локално ниво.
Специфичните цели се:
- Подобрување на капацитетот на локалните власти (координатори, локална администрација, Комисија за еднакви можности на жените и мажите во рамките на Советите на општините Радовиш и Конче) за вклучување на родовата еднаквост во нивните процеси на планирање.
- Развивање на капацитет на женските граѓански организации (ГО) да се залагаат за родова еднаквост.
- Идентификување на начините за подобрување на квалитетот на животот на жените.
Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот “Зајакнување на демократијата преку унапредување на родовата еднаквост, функционалните механизми и динамичното граѓанско општество“ имплементиран од страна на ФондацијатаKvinna till Kvinna и Организација на жените на општина Свети Николе, а финансиран од страна на Делегација на Европската унија и ќе се реализира во периодот април – декември 2019 година. 
Во текот на месец јули се одржаа фокус групи со Координаторите на КЕМ и Комисиите за еднакви можности на жените и мажите од општините Радовиш и Конче како и фокус група со жени и претставници од женски НВО од Радовиш и Конче.

Галерија

https://www.facebook.com/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88-481551978554171/notifications/