Преземи  
СТРАТЕШКИ ПЛАН
за развој на „Женска акција“ Радовиш 2013-2015