Женски едукативен ресурсен центар

Согледувајќи ја реалната состојба на полова дискриминација во Македонија, во комбинација со високите нивоа на сиромаштија и недостаток на квалитетно образование што уште повеќе ги маргинализира жените и девојките, и го смалува нивниот потенцијал да се пробијат надвор од традиционалните улоги, особено во малите градови како што е Радовиш,  Женска акција се фокусира на нивно поттикнување за вклучување во локалната заедница преку: обуки, семинари и работилници.

За успешното работење  на Центарот, Женска акција има за цел  прибирање на  информации, печатени и електронски материјали, аудио и визуелна опрема, книги, особено акцент има ставено на ИТ технологијата како образовна алатка. Посебно внимание е посветено на   вклучување на младите луѓе во современите случувања, особено во трансферот на вештини, со што ќе се намали  дигиталниот јаз  што постои во неразвиените земји како што е Македонија.

Преку овој грант е набавен Проектор и друга дигитална  опрема што ќе  овозможи олеснување на интерактивните сесии планирани со овој проект кои се во насока на учење на англиски јазик  преку софтвер и со помош на волонтери од Миорвен корпус и други активности поврзани со користењето на ИТ технологијата.

Ние веруваме дека нашиот центар  ќе ни овозможи да и служиме на локалната заедница, да го промовира пристапот до информациите и да овозможи продолжување на едукацијата на  нашите граѓани.

Отварањето на  Едукативен ресурсен центар за жени  е со финансиска помош  од  Пријатели на Македонија (http://www.friendsofmacedonia.com), непрофитна организација која е поврзана со Националната асоцијација Мировен корпус и е посветена на економски стабилна Македонија.

Галерија

https://www.facebook.com/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88-481551978554171/notifications/